Algemene voorwaarden

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

 

 1. Deze website (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26, hierna genoemd “KMDA”.
 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen u en KMDA. Door de Website te bekijken en te gebruiken, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk aanvaard. Gelet op het belang van deze algemene voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen.
 3. Op de Website kunt u toegangstickets (hierna “Online Tickets”) aanschaffen voor Zoo Antwerpen, Dierenpark Planckendael en/of Serpentarium Blankenberge. Onder Online Ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van www.zooantwerpen.be, www.planckendael.be en www.serpentarium.be en wordt afgedrukt door de koper, bedoeld als toegangsticket voor de desbetreffende parken (de “Parken”).
 4. Een bezoek aan (één van) de Parken houdt tevens een aanvaarding in van het parkreglement en van het Privacyreglement.
 5. De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als enige koper. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de Online Tickets voor een derde bestemd zijn. De Online Tickets mogen niet worden doorverkocht.
 6. Het Online Ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang tot de parken geweigerd worden. Elk Online Ticket kan slechts één maal gebruikt worden en enkel op de datum die op het Online Ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik geeft KMDA het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Online Ticket wordt niet terugbetaald of omgeruild.
 7. De Online Tickets dienen betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de Website. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door een derde partij. KMDA wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Online Ticket(s) kopen. U zal zich in voorkomend geval rechtstreeks tot de kassa(‘s) van KMDA dienen te wenden.
 8. Alle belastingen en BTW zijn te uwen laste.
 9. KMDA doet al het mogelijke om de informatie op de Website up to date te houden. KMDA biedt daarentegen geen enkele garantie en kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortkomt uit een bezoek aan de Website. KMDA kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer, door overmacht, de uitvoering vertraagd of verhinderd wordt. Overmacht omvat onder meer stakingen, natuurrampen, overstromingen, bosbranden, bezettingen, extreme weersomstandigheden en/of technische storingen. KMDA is er niet toe gehouden om de onvoorziene en onvermijdelijke aard van dergelijk overmacht te bewijzen.
 10. KMDA heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de Website verschijnen, tenzij anders meegedeeld.
 11. Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. KMDA verwijst naar art. VI.53, 13° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…)de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest”).
 12. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen behoren.